RING NU:
70 20 95 95

OM NORDENS

Velkommen hos Nordens

Nordens er Finanshuset for selvstændige. Vi leverer enkle og gennemskuelige forsikringer til selvstændige, samt finansielle produkter. For vi ved at det koster at være selvstændig – både personligt og økonomisk.

Du kan ruste dig mod usikkerheden

En selvstændig virksomhed stiller nemlig helt særlige krav til de finansielle produkter. Hos Nordens kan mindre erhvervsdrivende ruste sig finansielt og få hjælp til at beskytte sig imod de økonomiske usikkerheder, der er ved at være selvstændig.

Vi har stor erfaring med selvstændige

Som selvstændig har man et helt naturligt behov for økonomisk tryghed i en hverdag, der er usikker, uforudsigelig og uden sikkerhedsnet. Hos Nordens bestræber vi os på at opfylde dette behov. Vi har mange års erfaring med at hjælpe selvstændige. Og har skruet vores produkter sammen, så de matcher den hverdag, den selvstændige møder i dagens Danmark.

Vores kunder fortjener respekt

I vores daglige arbejde bestræber vi os på at møde vores kunder med den respekt, de fortjener. Vores produkter er til at forstå, og de er tilpasset en hverdag, hvor stram økonomi er et grundvilkår.

Vi skærer i omkostningerne

Hos Nordens er vi omkostningsbevidste. For vores egen skyld, men især for vores kunders. Vi har ikke en stor og dyr organisation med filialer på hvert et gadehjørne. En telefon, en god snak og udveksling af beskeder via mails er mindst lige så effektivt som et personligt møde. Og meget mere tidsbesparende.

Besparelser kommer dig til gode

For vi vil ikke spilde din tid. Og de millioner, vi sparer på mursten og mødelokaler, skal komme dig til gode i form af billigere produkter, lavere omkostninger og færre gebyrer. Det er i øvrigt en tankegang, der gennemsyrer alle vores aktiviteter: Succes og besparelser bliver altid sendt videre til vores kunder.

DE VÆRDIER, VI SÆTTER HØJT

Det skal give mening

Vi skærer alt det unødvendige fra og gør vores produkter enkle og relevante.

Vi møder dig med respekt

Fordi vi forstår og respekterer din virkelighed, dine udfordringer og den arbejdsindsats, du yder.

Det skal være til at gå til

Vores produkter skal være til at betale, til at forstå og lette at komme i gang med.

Fair og fornuftigt

Vores kunder er afgørende for vores succes. Derfor giver vi vores kunder del i vores gevinst.

Det skal være enkelt

Vores produkter er enkle og gennemskuelige. Og vi kommunikerer i et sprog, der er til at forstå.

INFORMATION OM PERSONDATA

Databeskyttelsesforordningen
Den 25. maj 2018 træder EU’s nye forordning om persondatabeskyttelse i kraft, der afløser persondataloven, som har været gældende I Danmark siden 1. juli 2000. De nye regler findes først og fremmest i en forordning, som blev endelig vedtaget i april 2016, og som officielt hedder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen). (GDPR = General Data Protection Regulation). Formålet med forordningen er at give kunderne bedre kontrol over deres personoplysninger og samtidig sikre, at virksomheder og organisationer beskytter deres persondata bedst muligt.
Information om Nordens behandling af personoplysninger

Nordens-koncernen består i alt af fire selskaber, som tilbyder ydelser inden for sygedriftstabsforsikring, kreditgivning samt investering i ejendomsfonde.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste behandling og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde forskellige lovkrav. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Denne information om vores behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Nordens A/S, Nordens Management A/S, Nordens Formuesikring A/S og Nordens Formuekredit A/S (herefter ”Nordens”) beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

Hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at kunne tilbyde dig den bedste betjening og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde de lovkrav, vi er pålagt.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når:

  • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse jf. persondataforordningens art. 6.1 (b).
  • Du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a).
  • Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse jf. persondataforordningens art 6.1(c). Dette er vi juridisk forpligtet til f.eks. i henhold til hvidvaskloven, skattekontrolloven eller databeskyttelsesloven.
  • Det er nødvendigt for at forfølge Nordens legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6.1(f). Det kan f.eks., være for at forhindre misbrug eller tab eller som led i direkte markedsføringsmål. I denne sammenhæng registrerer og bruger vi kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser du er interesseret i. Grundlæggende har vi dog brug for dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer. Nordens foretager altid opslag i CPR-registreret for at få verificeret oplysningerne. Du skal i nogle tilfælde kunne dokumentere dine oplysninger ved at vise pas eller anden billedlegitimation.

Særligt i forhold til følsomme oplysninger registrer vi kun disse, i det omfang det er nødvendigt for at tilbyde dig en ydelse. Vi beder i dette tilfælde om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registre følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere disse.

Videregivelse og overførsel af oplysninger

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter uden for Nordens. Dette gør vi f.eks., hvis du har anmodet os om at overføre et beløb til en anden modtager, så videregiver vi de oplysninger, som i situationen er nødvendige for at gennemføre aftalen/transaktionen.

Vi videregiver ligeledes oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det, i medfør af lovgivningen, herunder i henhold til hvidvaskloven og skattekontrolloven.

Vi kan videregive dine oplysninger internt i koncernen, hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

Misligholder du dine forpligtigelser over for Nordens, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lov.

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support, outsourcing af compliancefunktion og bogføring overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i andre lande indenfor EU og EØS. Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-kommissionen eller Datatilsynet til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveau følger med dine data.

Vores tavshedspligt

Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde.

Indsigt i dine personoplysninger

Formålet med indsigtsretten er at skabe åbenhed og tryghed for den registrerede. Du kan derfor få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset på grund af lovgivningen. Du kan f.eks., ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigten.

Ret til at få slettet eller rettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som vi har registeret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen eller anden hjemmel. Disse rettigheder betegnes som ”retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og ”retten til at blive glemt”.

Er oplysningerne videregivet til tredjemand, vil vi herefter ligeledes underrette dem om, at oplysningerne om dig skal rettes eller slettes.

Begrænsning af behandling af oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle de oplysninger – bortset fra opbevaring -med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Tilbagekaldelse af samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver til bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. I den forbindelse skal du dog være opmærksom på, at vi derved kan blive forhindret i at tilbyde dig en bestemt ydelse eller service.

Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis vi anvender oplysninger, som er baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysninger automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk format.

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder eller du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er: Nordens, Strandboulevarden 89, 1, DK-2100 København Ø, Tlf.: 35433800, info@nordens.dk.  Du kan ligeledes klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Når du benytter hjemmesiden, opsamles der ved brug af ”cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd. Læs mere i Nordens cookiepolitik i en “oplysningsbjælke” nedenfor.

Cookie politik

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i undersøgelser, registrerer dig som bruger og øvrig brug af services.

Persondata defineres som enten almindelige eller følsomme personoplysninger: Almindelige personoplysninger er informationer med løbenummer eller lignende, f.eks. kundenummer, medlems-nummer eller journalnummer. Hvis navn og adresse er erstattet af en kode (Pseudonymisering), som kan føres tilbage til en person, er der stadigvæk tale om en personoplysning. Krypterede data hører derfor også ind under begrebet personoplysninger. Følsomme personoplysninger er race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering og behandling af genetiske- og biometriske data, med det formål entydigt identificere en fysisk person.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
Ansøg om indsigt
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Du kan kontakte os på en af følgende måder:

• På e-mail: kundeservice@nordens.dk
• På telefon: +45 3543 3800
• Ved brev til: Nordens A/S, Strandboulevarden 89, 1., 2100 København Ø., Mrk.: ”Persondata”.

Ros og klager
Din tilbagemelding er vigtig for os, uanset om du ønsker at klage eller give os ros. At høre fra vores kunder er et af de vigtigste elementer, for at vi fremadrettet kan forbedre vores service og produkter.

Behandling af din klage

Vi er en kundeorienteret virksomhed, og vi arbejder dagligt på at det skal være en god oplevelse af være kunde hos os.

Hvis du har været udsat for en mindre positiv oplevelse hos os, så har du mulighed for at orientere os om det ved at indsende en klage. Når vi modtager en klage, ser vi det som en vigtig opgave at finde en hurtig og god løsning. Vi har en målsætning om at løse de fleste klager på én arbejdsdag. Mere komplicerede klager løser vi indenfor to arbejdsdage.

For at få et godt indblik i din situation, og for at vi kan vurdere klagen bedst muligt, vil vi altid kontakte dig når vi modtager en klage. Vi mener det er måden hvorpå vi får det bedste indblik i din situation, og samtidig får det bedst mulige grundlag for at vurdere situationen. På dette grundlag kan vi således tilbyde dig en fair behandling og hjælpe dig bedst muligt.

Vi ønsker glade og tilfredse kunder, og derfor bliver ledelsen løbende orienteret om klager, således at den viden vi får fra din klage, kan indgå som input til at forbedre os.

Al ros og klager kan du sendes til den klageansvarlige hos Nordens enten pr. breve eller e-mail. Adressen er Nordens, att. Den klageansvarlige, Strandboulevarden 89, 1, 2100 København Ø eller på e-mail til cf@nordens.dk.