RING NU:
70 20 95 95

OM NORDENS

Velkommen hos Nordens

Nordens er Finanshuset for selvstændige. Vi leverer enkle og gennemskuelige forsikring til selvstændige, samt finansielle produkter. For vi ved at det koster at være selvstændig – både personligt og økonomisk.

Du kan ruste dig mod usikkerheden

En selvstændig virksomhed stiller nemlig helt særlige krav til de finansielle produkter. Hos Nordens kan mindre erhvervsdrivende ruste sig finansielt og få hjælp til at beskytte sig imod de økonomiske usikkerheder, der er ved at være selvstændig.

Vi har stor erfaring med selvstændige

Som selvstændig har man et helt naturligt behov for økonomisk tryghed i en hverdag, der er usikker, uforudsigelig og uden sikkerhedsnet. Hos Nordens bestræber vi os på at opfylde dette behov. Vi har mange års erfaring med at hjælpe selvstændige. Og har skruet vores produkter sammen, så de matcher den hverdag, den selvstændige møder i dagens Danmark.

Vores kunder fortjener respekt

I vores daglige arbejde bestræber vi os på at møde vores kunder med den respekt, de fortjener. Vores produkter er til at forstå, og de er tilpasset en hverdag, hvor stram økonomi er et grundvilkår.

Vi skærer i omkostningerne

Hos Nordens er vi omkostningsbevidste. For vores egen skyld, men især for vores kunders. Vi har ikke en stor og dyr organisation med filialer på hvert et gadehjørne. En telefon, en god snak og udveksling af beskeder via mails er mindst lige så effektivt som et personligt møde. Og meget mere tidsbesparende.

Besparelser kommer dig til gode

For vi vil ikke spilde din tid. Og de millioner, vi sparer på mursten og mødelokaler, skal komme dig til gode i form af billigere produkter, lavere omkostninger og færre gebyrer. Det er i øvrigt en tankegang, der gennemsyrer alle vores aktiviteter: Succes og besparelser bliver altid sendt videre til vores kunder.

DE VÆRDIER, VI SÆTTER HØJT

Det skal give mening

Vi skærer alt det unødvendige fra og gør vores produkter enkle og relevante.

Vi møder dig med respekt

Fordi vi forstår og respekterer din virkelighed, dine udfordringer og den arbejdsindsats, du yder.

Det skal være til at gå til

Vores produkter skal være til at betale, til at forstå og lette at komme i gang med.

Fair og fornuftigt

Vores kunder er afgørende for vores succes. Derfor giver vi vores kunder del i vores gevinst.

Det skal være enkelt

Vores produkter er enkle og gennemskuelige. Og vi kommunikerer i et sprog, der er til at forstå.

INFORMATION OM PERSONDATA

Databeskyttelsesforordningen

Den 25. maj 2018 træder EU’s nye forordning om persondatabeskyttelse i kraft, der afløser persondataloven, som har været gældende I Danmark siden 1. juli 2000. De nye regler findes først og fremmest i en forordning, som blev endelig vedtaget i april 2016, og som officielt hedder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen). (GDPR = General Data Protection Regulation). Formålet med forordningen er at give kunderne bedre kontrol over deres personoplysninger og samtidig sikre, at virksomheder og organisationer beskytter deres persondata bedst muligt.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i undersøgelser, registrerer dig som bruger og øvrig brug af services.

Persondata defineres som enten almindelige eller følsomme personoplysninger: Almindelige personoplysninger er informationer med løbenummer eller lignende, f.eks. kundenummer, medlems-nummer eller journalnummer. Hvis navn og adresse er erstattet af en kode (Pseudonymisering), som kan føres tilbage til en person, er der stadigvæk tale om en personoplysning. Krypterede data hører derfor også ind under begrebet personoplysninger. Følsomme personoplysninger er race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering og behandling af genetiske- og biometriske data, med det formål entydigt identificere en fysisk person.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

Retningslinjer for behandling af persondata i Nordens

1. Generel oplysningspligt
Inden Nordens A/S, Nordens Management A/S og Nordens Formuesikring A/S (herefter defineret samlet som ”Nordens”) agerer som dataansvarlig, skal du efter databeskyttelsesforordningen have oplyst, hvordan og hvornår Nordens indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

2. Indsamling og behandling af oplysninger
For at Nordens kan betjene dig, har vi brug for dit navn, adresse, CPR-nr. og kontakt oplysninger så som din e-mail og telefonnummer. Du skal dokumentere oplysningerne og vise pas eller anden dokumentation med billede og CPR-nr. Som et supplement kan Nordens foretage et opslag i CPR-registret for at verificere oplysningerne om dig.

Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig.

I Nordens indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger – fx økonomiske eller helbredsmæssige oplysninger i en mail, eller at du er medlem af et bestemt politisk parti eller en fagforening – betragter vi det som din accept af, at Nordens kan gemme oplysningerne. Nordens vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

Nordens indhenter oplysninger til brug for salg af forsikringsløsninger eller opsparingsprodukter, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, forsikringsformidling, kreditvurdering, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Nordens henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende.

Vi registrerer kommunikation med dig og optager telefonsamtaler, fx vedr. investering.

Efter hvidvasklovgivningen er Nordens Management A/S forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter og at notere resultatet af disse undersøgelser.

Nordens Management A/S har pligt til at underrette SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) efter hvidvasklovgivningen.

Derudover modtager vi oplysninger om dig fra vores samarbejdspartnere (forsikringsselskaber) i de tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller der i øvrigt er hjemmel hertil i lovgivningen.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer Nordens Management A/S oplysninger, dokumenter og øvrige relevante registreringer i mindst fem år efter forretningsforbindelsens ophør, eller den enkelte transaktion er gennemført. Registreret kommunikation og optagne telefonsamtaler er tilgængelige for dig i minimum fem år, hvis du kontakter Nordens herom.

Vi gemmer oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år – selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør vi for at sikre os mod svig.

3. Grundlag for behandling af oplysninger
Lovgrundlaget for Nordens behandling er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder:

• hvidvaskloven
• skattekontrolloven
• bogføringsloven
• kreditaftaleloven
• databeskyttelsesloven

Derudover behandler Nordens dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med Nordens, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Nordens behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for Nordens. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- og betalingssikkerheden og til direkte markedsføring.

4. Videregivelse og overførsel af oplysninger
For at kunne opfylde aftaler med dig, fx hvis du har bedt os overføre et beløb til andre, så videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

Nordens videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos SØIK iht. hvidvaskloven og til SKAT i medfør af skattekontrolloven.

Derudover videregiver Nordens oplysninger til eksterne samarbejdspartnere (herunder banker og andre pengeinstitutter), hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen.

Misligholder du dine forpligtelser over for Nordens, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support, outsourcing af compliancefunktion og bogføring overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. En liste over disse tredjelande kan ses på Nordens.dk. Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

5. Nordens tavshedspligt og din ret til indsigt
Nordens medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde i Nordens.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Nordens behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som Nordens Management A/S er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Du kan heller ikke få oplyst, om Nordens Management A/S underretter SØIK, eller hvilke oplysninger, der videregives til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til Nordens forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Nordens know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

6. Profilering og automatiske afgørelser
Nordens foretager i visse tilfælde en automatisk evaluering af dine personoplysninger, fx for at analysere dine økonomiske forhold eller dine præferencer. Det gør vi fx, hvis vi skal lave en lovpligtig kreditvurdering eller investeringsprofil, og med henblik på at målrette vores markedsføring til dig.

Nordens anvender automatiske afgørelser i begrænset omfang. Såfremt en afgørelse foregår automatisk, vil du forinden blive oplyst nærmere herom.

7. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger
Hvis de oplysninger, som Nordens har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

8. Begrænsning af behandling af oplysninger
Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som Nordens har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at Nordens begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Nordens legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav på sletning af de oplysninger, som Nordens har registreret om dig, kan du i stedet anmode Nordens om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.
Er behandling af de oplysninger, Nordens har registreret om dig, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Nordens har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

9. Du kan tilbagekalde dit samtykke
Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør, ved at du tilbagekalder dit samtykke.

10. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)
Hvis Nordens behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

11. Klage over Nordens behandling af oplysninger
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Nordens.

Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

12. Kontakt oplysninger på dataansvarlig
Nordens A/S, Nordens Management A/S og Nordens Formuesikring A/S, Strandboulevarden 89, 1., 2100 København Ø. CVR-nr. 29834903 www.nordens.dk – kundeservice@nordens.dk

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig det indhold, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilket indhold, det du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af indhold.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Ansøg om indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Du kan kontakte os på en af følgende måder:

• På e-mail: kundeservice@nordens.dk
• På telefon: +45 3543 3800
• Ved brev til: Nordens A/S, Strandboulevarden 89, 1., 2100 København Ø., Mrk.: ”Persondata”.

Ros og klager

Din tilbagemelding er vigtig for os, uanset om du ønsker at klage eller give os ros. At høre fra vores kunder er et af de vigtigste elementer, for at vi fremadrettet kan forbedre vores service og produkter.

Behandling af din klage

Vi er en kundeorienteret virksomhed, og vi arbejder dagligt på at det skal være en god oplevelse af være kunde hos os.

Hvis du har været udsat for en mindre positiv oplevelse hos os, så har du mulighed for at orientere os om det ved at indsende en klage. Når vi modtager en klage, ser vi det som en vigtig opgave at finde en hurtig og god løsning. Vi har en målsætning om at løse de fleste klager på én arbejdsdag. Mere komplicerede klager løser vi indenfor to arbejdsdage.

For at få et godt indblik i din situation, og for at vi kan vurdere klagen bedst muligt, vil vi altid kontakte dig når vi modtager en klage. Vi mener det er måden hvorpå vi får det bedste indblik i din situation, og samtidig får det bedst mulige grundlag for at vurdere situationen. På dette grundlag kan vi således tilbyde dig en fair behandling og hjælpe dig bedst muligt.

Vi ønsker glade og tilfredse kunder, og derfor bliver ledelsen løbende orienteret om klager, således at den viden vi får fra din klage, kan indgå som input til at forbedre os.

Al ros og klager kan du sendes til den klageansvarlige hos Nordens enten pr. breve eller e-mail. Adressen er Nordens, att. Den klageansvarlige, Strandboulevarden 89, 1, 2100 København Ø eller på e-mail til cf@nordens.dk.